نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای

در مواردی نظیر توهین، شهادت بانوان دلیل محسوب نمی‌شود – وکیل در مشهد ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

تاریخ رای نهایی:
?
شماره رای نهایی: ?

رای بدوی

در خصوص اتهام خانم م.، متولد ۱۳۴۰، دایر بر توهین، با وکالت آقای م.ش.، موضوع شکایت خانم ب.؛ با توجه به این‌که شاکی دو شاهد زن معرفی کرده که احد از ایشان مادر شاکی بوده و دارای نفع دنیوی بوده و یک شاهد ضمن این‌که اقل از نصاب قانونی می‌باشد در مواردی نظیر توهین شهادت بانوان دلیل محسوب نمی‌گردد و با توجه به انکار شدید متهم در همه مراحل دادرسی و نیز اظهارات مأمور انتظامی با ادله و قرائن دیگر هم‌خوانی ندارد و بزه قابل انتساب به متهم نیست و مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی به برائت متهم از اتهام توهین را صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۴۹۰ مورخ ۰۴/۰۸/۹۳ صادره از شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن خانم م. از اتهام توهین موضوع شکایت تجدیدنظرخواه تبرئه گردیده است؛ با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده که دادگاه با بررسی آن توجهاً به مندرجات پرونده خصوصاً تحقیقات انجام یافته و عدم ارائه دلیل مستفید و بینه شرعی چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد یا اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را فراهم نماید ابراز و عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از موارد مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت ندارد، علی‌هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته و مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مرقوم دادنامه صادره را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاییه دادنامه کیفری

 

ارتباط با بهترین وکیل در مشهد و وکیل در مشهد – برای ارتباط با شماره دادپلاس در تماس باشید – گروه وکلای دادگستری دادپلاس ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

وکیل پایه یک در مشهدوکیل دیه در مشهدمشاوره حقوقی در مشهد 

09152491040