امتحان

شرکت در امتحان راهنمایى و رانندگى به جاى شخص دیگر

مجازات شخصى که به جاى شخص دیگر در امتحان جهت اخذ گواهینامه رانندگى شرکت مى نماید چیست؟وطبق چه ماده اى باید او را مجازات نمود؟

نظراکثریت:باتوجه به اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده و فقط طبق ماده۵۴١قانون مجازات اسلامى،مراکز آموزش عالى و آموزش و پرورش را بیان نموده است و کلمه(غیره)نیز به امتحاناتى اشاره دارد که در این دو مرکز برگزار مى شود لذا این عمل جرم نبوده و قابلیت مجازات نیز ندارد.

نظر اقلیت:با عنایت به ماده ۵۴١قانون مجازات اسلامى که مى گوید:(هرکس به جاى داوطلب اصلى در هر یک از آزمون ها….،کلمه (آزمون ها)شامل همه آزمون هاى برگزار شده حتى امتحان راهنمایى و رانندگى نیز مى گردد و اعم از کنکور،مصادیق غالب را شامل مى گردد…، على هذا با تنقیح مناط و وجود علت واحده،آزمون فوق الذکر را نیز شامل مى گردد و این عمل طبق ماده فوق الذکر قابل مجازات مى باشد.

نظر کمیسیون:اگرچه مجازات مقرر در ماده۵۴١قانون مجازات اسلامى ناظر بر این است که هرکس به جاى داوطلب اصلى هریک از آزمون ها،اعم از کنکور ورودى دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى،دانشسراها….وغیره درجلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات ادارى وانتظامى به دویست هزار تا یک ملیون ریال جزاى نقدى محکوم خواهند شد.لکن عبارت( وغیره)مذکور در متن ماده شامل کسى که به جاى داوطلب اصلى در آزمون مربوط به اخذ گواهینامه رانندگى شرکت نموده است،بالحاظ اهمیت موضوع این آزمون وآثار ونتایج مترتب بر آن هم مى باشد و دادگاه با احراز بزهکارى مرتکب و داوطلب،آنان را به مجازات مقرر در ماده۵۴١محکوم خواهد نمود.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری با شماره های کارشناسان دادپلاس در تماس باشید.

09152491040