روش وصول وجه سفته | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل خوب در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد

روش وصول وجه سفته | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل خوب در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد

رفع سوء اثر از چک بلامحل چگونه است | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل پایه یک در مشهدرفع سوء اثر از چک بلامحل چگونه است ؟ – ارتباط با بهترین وکیل در مشهد وکیل در مشهد

رفع سوء اثر از چک بلامحل : واریز کسری موجودی و مسدود آن ،تا زمانی که دارنده آن را برداشت کند یا تا یکسال برداشت نکند

ارائه لاشه چک به بانک

ارائه رضایت نامه محضری

ارائه نامه رسمی اشخاص حقوقی مبنی بر اینکه رضایت دادیم

حکم قضایی مبنی بر برائت صاحب حساب

سپری شدن ۳ سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت مشروط به اینکه دعوای (حقوقی و کیفری طرح نشده باشد )- (تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون جدید اصلاحی )

 

 

 

 

 


غیر منقول جکمی چیست | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل دیه در مشهد | وکیل خوب در مشهد | وکیل مشهدغیر منقول حکمی چیست ؟ – برای اطلاعات بیشتر با وکیل دیه در مشهد در تماس باشید.۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

 مطابق باماده ۱۷ ق.م که مقرر می دارد《 حیوانات واشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد ازقبیل گاووگاومیش وماشین واسباب وادوات زراعت وتخم و غیره وبه طورکلی هر مال منقول که برای اسـتفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صـلاحیت محـاکم و توقیف اموال جزءملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه وگاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه وباغ اختصاص داده شده است.》

 

️ نکته

 حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت وآبیاری‌اختـصاص داده اسـت،«غیرمنقـول‌حکمی» است. یعنی این اموال منقول بوده و تنها از حیث «صلاحیت محاکم و توقیـف امـوال» در «حکم غیرمنقول» است.

️ نکته

 ۱. زمین و اشیاء اختصاص یافته به زراعت دارای مالک واحد

 ۲. اختصاص دادن اشیاء فقط جهت زراعت

️ نکته

دعوای راجع به مال غیرمنقول اصولاً در صلاحیت «دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول» است (م ۱۲ق.آ.د.م.) و دعوای راجع به مال منقول اصولاً در صلاحیت «دادگاه محـل اقامـت خوانـده» اسـت(م. ۱۱ ق.آ.د.م.).

️ نکته

توقیف اموال غیرمنقول اصولاً «سندی» است (منع نقل و انتقال حقوقی) در حالی کـه توقیـف امـوال‌ منقول اصولاً «فیزیکی» اسـت؛ بنـابراین توقیـف مـال غیـر منقـول موجـب توقیـف منـافع آن نمیگردد.(م ۱۰۳ ق.ا.ا.م) و مالک میتواند از اموال غیرمنقول توقیف شده استفاده نماید.

  حکم‌

 حکم ماده ۱۷《جنبه استثنایی》 داشته و باید تفسیر مضیّق شود و نمیتوان بـه یـاری قیـاس ایـن‌حکم را در ادوات صنعتی و تجاری هم جاری کرد؛ اگرچه ایـن حکـم بـا تحـولات کنـونی سـازگار نیست.

اینستاگرام دادپلاس = کلیک کنید . وکیل خوب در مشهد = ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

09152491040