نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای

نمونه رای مطالبه نفقه جاریه

خواهان : خانم م. ک

خوانده : ح . ر

موضوع :مطالبه نفقه

در خصوص دادخواست خانم م . ک فرزند ابراهیم به وکالت خانم *** به طرفیت آقای ح .ر فرزند محمدهادی به وکالت آقای *** به خواسته مطالبه نفقه جاریه و خسارات دادرسی و دعوی تقابل الزام به تمکین به عنایت به اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اینکه وفق تصویر سند ازدواج طرفین که پیوست پرونده می باشد رابطه زوجیت دائم طرفین محرز می باشد و با توجه به اینکه خواهان دعوی اصلی مطالبه نفقه جاریه نموده است و خوانده دعوی تقابل الزام به تمکین را تقدیم دادگاه نموده است و مقدمات تمکین را فراهم نموده است که با ارجاع به کارشناس و تایید مراتب توسط کارشناس که با وصف ابلاغ مصون از اعتراض مانده است و با توجه به اینکه نفقه فرع بر تمکین است و ابتدا باید زوجه در تمکین زوج باشد و سپس در صورت عدم پرداخت نفقه ، مطالبه نفقه نماید و در حال حاضر در این پرونده تمکین زوجه مجوز نمی باشد و زوجه نیز در دفاع از دعوی تمکین دلیلی که موجب رد خواسته باشد ارائه نکرده است لذا دادگاه با نظر موافق مشاور قضایی ، خواسته خواهان دعوی اصلی را وارد ندانسته و با استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید و در خصوص دعوی تقابل تمکین دادگاه خواسته را وارد تشخیص داده با استناد به ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی حکم بر محکومیت خواهان به تمکین و سکونت در منزلی که خوانده تهیه کرده است صادر می نماید .
رای صادر شده ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر می باشد .

ارتباط با وکیل در مشهدوکیل پایه یک در مشهد با شماره گیری ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

09152491040