نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای

رای مطالبه مهریه

خواهان : خانم ن . ا با وکالت خانم / آقا **
خوانده : آقای ا.ط
موضوع :مطالبه مهریه
در خصوص دادخواست خانم ن.ا با وکالت خانم/آقا به خواسته مطالبه بخشی از مهریه به تعداد **عدد سکه بهار آزادی مقوم به مبلغ — ریال و خسارات ناشی از دادرسی با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و اقرار خوانده به صحت ادعای خواهان در جلسه دادرسی و اظهارات حضوری احد از وکلای خواهان دادگاه خواسته خواهان را وارد و ثابت دانسته و به استناد مواد ۱۰۸۲ ، ۱۲۵۷ ، ۱۲۸۸ ، ۱۲۹۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۴ ، ۱۹۸ ، ۲۰۲ و ۵۱۵ ، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ** عدد سکه بهار آزادی و خسارات ناشی از دادرسی در حق خواهان اعلام می نماید .

ارتباط با وکیل طلاق در مشهد با شماره گیری ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

09152491040