آراخانواده

نمونه رای بدوی مطالبه نفقه

نمونه رای بدوی مطالبه نفقه

 

خوانده: ؟

فرزند ؟

به نشاني استان خراسان رضوي – شهرستان مشهد – شهر مشهد – ………

خواسته: مطالبه نفقه

بسمه تعالی – رای دادگاه درخصوص دادخواست تقديمی خانم ؟ فرزند ؟ با وكالت خانم هانيه ? فرزند عليرضا بطرفيت آقای ؟ فرزند ؟ بخواسته تعيين نفقه جاريه فرزند مشترک بنام ؟ 4ساله از تاريخ تقديم دادخواست ماهيانه هشتصد هزارتومان و پرداخت آن ومطالبه خسارات دادرسی باالتفات به مطاوی پرونده ،دادخواست تقديمی وعنوان نموده اند

باتوجه به سند ازدواج خوانده همسر دائمی ضمائم ابرازی و استماع اظهارات وکيل خواهان که اختصارا خواهان می باشد دارای فرزند مشترک بنام مذکور می باشند که خوانده از پرداخت نفقه فرزند خوداری می نمايد تقاضای تعيين نفقه فرزند و پرداخت آن را داريم.

خوانده علی رغم ابلاغی واقعی در جلسه دادرسی حضور نيافته و لایحه ای نيز ارسال نداشته در نتيجه دفاعی بعمل نياورده ودعوی مطروحه مصون از هرگونه ايراد وتعرضی باقی مانده دادگاه بنا به مراتب معنونه واظهار نظر قاضی محترم مشاورواحراز رابطه ابوت حسب تصوير سند سجلی پيوست پرونده از ا به ماده 1199 قانون آنجائيکه پرداخت نفقه والد به عهده پدر ميباشد دعوی مطروحه را وارد تشخيص داده و مستندا مدنی ومواد515و519قانون آيين دادرسی مدنی با در نظر شرايط اقتصادی و اجتماعی و نيازهای متعارف ومتناسب با وضعيت طفل و و شرايط عرفی از بابت نفقه اعم از مسکن، خوراک و پوشاک و هزينه های درمانی ميزان نفقه فرزند مشترک را هشتصد هزارتومان تعيين و خوانده موصوف را به پرداخت آن از تاريخ تقديم دادخواست به انضمام خسارات دادرسی محکوم می نمايد.

رای صادره به لحاظ ابلاغ واقعی حضوری محسوب پس ازابلاغ ظرف مدت بيست روزقابل تجديدنظر خواهی در محاکم صالحه تجديدنظراستان خراسان رضوی می باشد.

برای ارتباط با وکیل در مشهد با شماره دادپلاس در تماس باشید 09152491040 – برای ارتباط با ما کلیک کنید.

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا