DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

تا چه زمان میتوان دیه را پرداخت کرد – شماره وکیل دیه در مشهد

دیه مقدار مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است .
بر اساس قانون رد مجرم برای پرداخت دیه دارای فرصتی است که بتواند این دیه را پرداخت کند . بنابراین نمیتوان مجرم را تحت فشار قرارداد که کل دیه را ظرف چند روز یا مقدار معتنابهی از ان را در فرصت محدودی بپردازد.
در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی آمده است : مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر این که به نحو دیگری تراضی شده باشد :
الف – در عمد موجب دیه ، ظرف یک سال قمری
ب – در شبه عمد ، ظرف دو سال قمری
پ-در خطای محض ، ظرف سه سال قمری

تبصره – هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید ، محکوم له مکلف به قبول آن است .
ماده ۴۸۹ – در جنایت خطای محض ، پرداخت کننده باید ظرف هر سال ، یک سوم دیه و در شبه عمدی ، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد .
ماده ۴۹۰-در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد ، معیار ، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد .
ماده ۴۹۱ – در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنی علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد ، دیه باشد ظرف یک سال از حین تراضی پرداخت گردد.

 

برای اطلاعات بیشتر و ارتباط با وکیل دیه در مشهد با شماره تلفن ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰ در تماس باشید .