DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

انصراف شوهر از گواهی عدم امکان سازش

در صورتی که شوهر بعد از دریافت گواهی عدم امکان سازش
از اجرای مفاد آن انصراف دهد و برای اجرای طلاق در دفترخانه حاضر نشود و زن نیز وکالت قبل از طلاق نداشته باشد،دادگاه نمیتواند شوهر را مجبور به انجام مفاد گواهی عدم امکان سازش و لایق نماید.بهترین عمل قانونی برای جلوگیری از چنین پیش آمدی این است که اگر زن وکلات در طلاق ندارد در دادگاه درخواست درج مفاد التزام به گواهی عدم امکان سازش را در حکم دادگاه بنماید و شوهر نیز موافقت خود را اعلام دارد(سازش در دادگاه)در اسن صورت زن می تواند با استناد به گواهی سازش در دادگاه مفاد گواهی عدم امکان سازش را راسا و بدون حضور شوهر در دفتر خانه ی طلاق اجرا کند.
این نکته ی مهمی است که اختیار زن را دردرخواست طلاق افزایش میدهد.

برای ارتباط با وکیل طلاق در مشهد با شماره ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰ در تماس باشید.

آیا میدانید

مرد میتواند زن خود را طلاق دهد
اما مهریه حقی است قانونی بر گردن مرد که باید در صورت مطالبه ی زن پرداخت شود حتی اگر زن ناشزه باشد به این معنی که از شوهر تمکین نکند و یا این که بیمار باشد و یا حتی مرتکب جرمی شده باشد و یا خیانت کند ارتباطی به مهریه ی او نداردو همه ی این موارد مطلقا مانع دریافت و استحقاق زن نسبت به مهریه نیست.