آذر ۱۰, ۱۳۹۷
دادخواست

دادخواست مطالبه سفته

دادخواست مطالبه سفته خواهان : خانم ف.س با وکالت آقای *** خوانده : آقای ه.و موضوع :مطالبه ۳ فقره سفته […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷
دادخواست

دادخواست تخلیه

دادخواست تخلیه خواهان : آقا و.ف با وکالت آقای *** خوانده : آقای پ.ع موضوع : تقاضای صدورحکم مبنی بر […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷
دادخواست

دادخواست اثبات عقد بیع

خواهان : آقای ر.ا با وکالت آقا*** خوانده : ۱ – آقای ر.ح ۲ – آقای ه.ح موضوع : اثبات […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷
دادخواست

دادخواست تقاضای گواهی انحصار وراثت

خواهان : خانم ف.م با وکالت **** موضوع : تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت ریاست محترم شورای حل اختلاف با […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷
دادخواست

دادخواست مطالبه دیه

دادخواست مطالبه دیه خواهان : آقای ح.ب با وکالت آقای **** خوانده : بیمه *** موضوع : مطالبه دیه ریاست […]
آذر ۶, ۱۳۹۷
دادخواست

دادخواست مطالبه وجه چک

مطالبه وجه چک بسمه تعالی – به تاریخ ؟ در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. قاضی […]
آذر ۳, ۱۳۹۷
دادخواست

دادخواست مطالبه وجه چک

  ریاست محترم شورای حل اختلاف مشهد مقدس با سلام احتراماً توکیلاً از ناحیه خواهان به استحضار می رساند : […]