آذر ۱۹, ۱۳۹۷

دادخواست اعلام به تحویل مبیع

خواهان :آقای م.ک خوانده : آقای الف . ق موضوع : در خصوص دعوی آقای م.ک با وکالت آقای ح.ص […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷

دادخواست مطالبه سفته

خواهان : خانم ف.س با وکالت آقای *** خوانده : آقای ه.و موضوع :مطالبه ۳ فقره سفته ریاست محترم شورای […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷

دادخواست تخلیه

خواهان : آقا و.ف با وکالت آقای *** خوانده : آقای پ.ع موضوع : تقاضای صدورحکم مبنی بر تخلیه عین […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷

دادخواست اثبات عقد بیع

خواهان : آقای ر.ا با وکالت آقا*** خوانده : ۱ – آقای ر.ح ۲ – آقای ه.ح موضوع : اثبات […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷

دادخواست تقاضای گواهی انحصار وراثت

خواهان : خانم ف.م با وکالت **** موضوع : تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت ریاست محترم شورای حل اختلاف با […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷

دادخواست مطالبه دیه

خواهان : آقای ح.ب با وکالت آقای **** خوانده : بیمه *** موضوع : مطالبه دیه ریاست محترم دادگاه عمومی […]
آذر ۶, ۱۳۹۷

دادخواست مطالبه وجه چک

بسمه تعالی – به تاریخ ؟ در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق تحت نظر است.قاضی شورا با بررسی محتویات […]
آذر ۳, ۱۳۹۷

دادخواست مطالبه وجه چک

ریاست محترم شورای حل اختلاف مشهد مقدس با سلام احتراماً توکیلاً از ناحیه خواهان به استحضار می رساند : وفق […]