دپارتمان تخصصی قراردادها

قراردادهای خصوصی یکی از مواردی است که از ورود پرونده های بی شمار به محاکم دادگستری پیشگیری می کند همچنین عدم وجود چنین قراردادهایی گاه باعث اطاله دادرسی می شوند .

البته منشأ این قراردادها بی شمارند برای مثال به این موارد اشاره می شود : خسارات قراردادی ، فسخ و انفساخ و تفاسخ ، الزام به تنظیم سندانتقال مالکیت ، الزام به تحویل مبیع ، مطالبه ثمن ، عدم انجام تعهد و بسیاری دیگر دپارتمان تخصصی قراردادهای دادپلاس باحضور حقوقدانان چیره دست با تنظیم اصولی قراردادها و مشاوره های تخصصی در این زمینه از ایجاد اختلاف با مبنای قراردادی پیشگیری می کند .

09152491040