دسامبر 5, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای تغییر نام کوچک

رای تغییر نام کوچک خواهان :آقای الف . ج خواسته : در خصوص دعوی آقای الف.ج. به ولایت قهری از […]
دسامبر 5, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای الزام به تنظیم سند خودرو

نمونه رای الزام به تنظیم سند خودرو خواهان : آقا/خانم م.الف خوانده : ن.ک خواسته : الزام به تنظیم سند […]
دسامبر 5, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای مزاحمت

نمونه رای مزاحمت خواهان :آقا /خانم ک.ت خوانده : آقا/خانم د.ی خواسته : مزاحمت در خصوص دادخواست خواهان آقای / […]
دسامبر 5, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای ملاقات طفل

رای ملاقات طفل خواهان :ع. ح خوانده : م.ی خواسته : تعیین وقت ملاقات خواسته : در خصوص دعوی ع.ح. […]
دسامبر 5, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای تجوزیر ازدواج مجدد

رای تجوزیر ازدواج مجدد خواهان : آقا ع.س خوانده : م .ق خواسته : در خصوص دادخواست آقای ع.س. به […]
دسامبر 5, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای حضانت فرزند

رای حضانت فرزند خواهان : آقا الف . ع خوانده : م . ی خواسته : حضانت در خصوص دعوی […]
دسامبر 4, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای مطالبه مهریه

رای مطالبه مهریه خواهان : خانم ن . ا با وکالت خانم / آقا ** خوانده : آقای ا.ط موضوع […]
دسامبر 4, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای مطالبه اجاره بها

رای مطالبه اجاره بها خواهان : خانم ز.و با وکالت خانم / آقا *** خوانده : آقای م.ص خواسته : […]
دسامبر 4, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای فروش مال غیر

رای فروش مال غیر شاکی : آقای ب.ج متهم :آقای م.ب اتهام : فروش مال غیر در خصوص اتهام آقای […]
دسامبر 3, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای ضرب و جرح عمدی

رای ضرب و جرح عمدی رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای … فرزند …،با سواد،متاهل ف شغل آزاد،اهل و […]
دسامبر 3, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای مطالبه وجه چک

نمونه رای مطالبه وجه چک     درخصوص دادخواست تقدیمی آقای ؟ بطرفیت ؟ ولو بخواسته مطالبه وجه به مبلغ […]
دسامبر 3, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای مطالبه اجرت المثل اموال

رای مطالبه اجرت المثل اموال رای دادگاه شماره … شماره بایگانی … در خصوص دادخواست تقدیمی سازمان اموال و املاک […]

09152491040