دسامبر 11, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای تصادف و صدمه غیر عمدی

رای تصادف و صدمه غیر عمدی نوع اتهام : بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه غیر عمدی شاکی […]
دسامبر 11, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای صدور حکم طلاق به درخواست زوجه

رای صدور حکم طلاق به درخواست زوجه خواهان : آقای ب.ش خوانده : خانم گ.خ موضوع خواسته : صدور حکم […]
دسامبر 11, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای تنفیذ حکم طلاق

رای تنفیذ حکم طلاق خواهان : ب.م خوانده :الف .ی موضوع : تنفیذ حکم طلاق در خصوص دادخواست خواهان ب.م […]
دسامبر 10, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای الزام به تحویل مبیع

نمونه رای الزام به تحویل مبیع خواهان :آقای م.ک خوانده : آقای الف . ق موضوع : در خصوص دعوی […]
دسامبر 10, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای اجرت المثل ایام زوجیت

رای اجرت المثل ایام زوجیت خواهان : خانم ب.ج خوانده : آقا د.س موضوع خواسته : در خصوص دادخواست خانم […]
دسامبر 8, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای نشر اکاذیب

نمونه رای نشر اکاذیب شاکی : آقا ر.ف متهم : ک.ی ، س.ی موضوع : نشر اکاذیب در خصوص اتهام […]
دسامبر 8, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای شرب خمر

نمونه رای شرب خمر – مجازات شرب خمر در خصوص اتهام آقای ت.ر .؛ دایر بر شرب مسکر و نگهداری […]
دسامبر 8, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای اعسار از هزینه دادرسی

رای اعسار از هزینه دادرسی خواهان : آقا پ.ج خوانده : آقا ک.ه موضوع :اعسار از هزینه دادرسی در خصوص […]
دسامبر 8, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای حمل مشروبات الکلی

رای حمل مشروبات الکلی متهم : الف . ک موضوع : حمل و نگهداری مشروبات الکلی در خصوص اتهام الف.الک […]
دسامبر 8, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای ابطال شناسنامه جدید

رای ابطال شناسنامه جدید خواهان : آقای ک.ب خوانده : اداره ثبت احوال موضوع : ابطال شناسنامه قدیم و صدور […]
دسامبر 5, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای ممانعت از حق ایجاد مزاحمت ملکی

نمونه رای ممانعت از حق ایجاد مزاحمت ملکی شاکی : خانم خ.ج متهم : آقای م.ن اتهام : ممانعت از […]
دسامبر 5, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای تایید فسخ قرارداد

نمونه رای تایید فسخ قرارداد خواهان : آقای ح.م خوانده : آقای ن.ق خواسته : تایید و تنفیذ فسخ قرارداد […]

09152491040