مارس 6, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

توهین،فحاشی و تخریب -نمونه رای

توهین،فحاشی و تخریب – نمونه رای شاکی : خانم سمیرا . ک فرزند احمد متهم : آقای احمدرضا . ن […]
مارس 5, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای رابطه نامشروع

نمونه رای رابطه نامشروع شاکی : آقای مهران . خ متهمین : ۱ – خانم پرستو .م ۲ – آقای […]
مارس 5, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

نمونه رای ضرب و جرح عمدی

نمونه رای ضرب و جرح عمدی شاکی : خانم آلف . ح متهم : آقای م . آلف اتهام : […]
مارس 5, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

نمونه رای فوت بر اثر حوادث کار

موسسه حقوقی دادپلاس(وکیل طلاق در مشهد) با ارائه نمونه رای برای شما عزیزان سعی دارد در رفع ابهامات شما کمک […]
فوریه 18, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

نمونه رای نشر اکاذیب

رای نشر اکاذیب شاکی : آقا ر.ف متهم : ک.ی ، س.ی موضوع : نشر اکاذیب در خصوص اتهام ۱-ک.ی […]
فوریه 18, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

نمونه رای ملاقات طفل

رای ملاقات طفل خواهان :خانم ع. ح خوانده : آقای م.ی خواسته : تعیین وقت ملاقات خواسته : در خصوص […]
فوریه 18, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

نمونه رای فروش مال غیر

نمونه رای فروش مال غیر شاکی : آقای ب.ج متهم :آقای م.ب اتهام : فروش مال غیر در خصوص اتهام […]
فوریه 18, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

نمونه رای صحنه سازی تصادفات

قبل از خواندن نمونه رای متن زیر را مطالعه کنید. طلاق امری نیست که بتوان راحت آن را انتخاب کرد […]
فوریه 17, 2019

نمونه رای توهین و تهدید به قتل

نمونه رای توهین و تهدید به قتل شاکی : خانم ندا . م با وکالت آقا / خانم *** متهمین […]
فوریه 13, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

نمونه رای تخریب – تعریف وکالت

شاکی : آقای م.د متهم : آقای م.ک موضوع : تخریب ، توهین : تهدید در خصوص اتهام آقای م. […]
فوریه 13, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای تحویل فرزند

  خواهان :خانم ز.ب با وکالت خانم / آقا *** خوانده :آقای م.ب موضوع : تحویل فرزندان در خصوص دعوی […]
ژانویه 1, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای مطالبه سفته

نمونه رای مطالبه سفته خواهان : آقای پدرام . ع با وکالت آقای *** خواندگان : آقایان علی . م […]

09152491040