وکیل دیه در مشهد و توضیح ارث افرادی که تغییر جنسیت میدهند

ارث افرای که تغییر جنسیت میدهند

تغییر جنسی از موانع ارث محسوب نمی شود
موانع ارث
قتل،کفر و لعان و نکار سببیت و ولد زنا است
ملاک تقسیم ارث جنسیت قطعی فرزند است یعنی اگر پدر و ادر شخص بمیرد پسر فعلی دو برابر دختر فعلی ارث می برد
پس اگر دختر به جنس پسر تغییر جنسیت دهد دو برابر دختر ارث می برد و بالعکس
در مورد سهم الارث پدر و مادر تغیر جنسیت داده از فرزند چون نه پدر محسوب میشوند نه مادر محل تردید است ولی میتوان ملاک تقسیم ارث را زمان انعقاد نطفه فرزند دانست
برای پدر درحال انعقاد نطفه دو سوم و برای مادر یک سوم است هر چند بعدا تغییر جنسیت دهند.

09152491040