ملک مشاع چیست و چگونه به فروش می رسد؟ | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل طلاق در مشهد | وکیل طلاق توافقی در مشهد

قسمت های مشترک ساختمان

 

قسمت های مشترک ساختمان

قسمت های مشترک ساختمان  چیست؟مشاعات ساختمان به چه قسمت هایی گفته می شود ؟ و سالاتی از این قبیل همیشه ذهن مخاطبان مارا به خود مشغول کرده اند مطابق ماده ۲ قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳ « قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل‌ پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده ‌نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به

قسمت‌معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.»

ماده ۴ آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمنها مصوب ۱۳۴۷ در خصوص قسمت های مشترک چنین مقرر نموده است « قسمت های مشترک مذکور در ماده ۲ قانون تملک ‌آپارتمانها عبارت است از:

الف ـ زمین زیربنا خواه متصل به بنا باشد یا بنا بوسیله پایه روی‌آن قرار گرفته باشد.

ب ـ تأسیسات قسمت های مشترک از قبیل چاه آب و پمپ‌، منبع‌آب‌، مرکز حرارت و تهویه‌، رخت شویخانه‌، تابلوهای برق، کنتورها، تلفن مرکزی‌، انبار عمومی ساختمان‌، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن‌، چاه‌های فاضلاب‌، لوله‌ها از قبیل (لوله‌های فاضلاب‌، آب‌، برق ، تلفن ‌، حرارت مرکزی‌، تهویه مطبوع‌، گاز، نفت‌، هواکش‌ها، لوله‌های بخاری‌) گذرگاه های‌ زباله و محل جمع‌آوری آن و غیره‌.

پ ـ اسکلت ساختمان‌.

تبصره ـ جدارهای فاصل‌بین قسمت های‌اختصاصی‌، مشترک بین‌آن قسمت ها است‌. مشروط بر اینکه جزء اسکلت ساختمان نباشد.

ت ـ درها و پنجره‌ها ـ راهروها ـ پله‌ها ـ پاگردها ـ که خارج ازقسمت های اختصاصی قرار گرفته‌اند.

ث ـ تأسیسات مربوط به راه پله از قبیل وسایل تأمین‌کننده‌روشنایی‌، تلفن و وسایل اخبار و همچنین تأسیسات مربوط به آنها به استثنای تلفن‌های اختصاصی‌، شیرهای آتش‌نشانی‌، آسانسور و محل آن‌، محل اختتام پله و ورود به بام و پله‌های ایمنی‌.

ج ـ بام و کلیه تأسیساتی که برای استفاده عموم شرکاء و یا حفظ ‌بنا در آن احداث گردیده است‌.

قانون تملک آپارتمان ها با اصلاحات و با الحاقات بعدی

ح ـ نمای خارجی ساختمان‌.

خ ـ محوطه ساختمان‌، باغ‌ها و پارکها که جنبه استفاده عمومی‌دارد و در سند اختصاصی نیز ثبت نشده باشد.»

مطالب مرتبط :

 نکاتی درمورد قرارداد پیش فروش ساختمان و توضیح مختصری درمورد خلع ید

ایا غرامت دستمزد ایام بیماری به کارگران ساختمانی نیز تعلق میگیرد؟

 

 

ارتباط با بهترین وکیل در مشهدوکیل در مشهد وکیل طلاق در مشهد وکیل طلاق توافقی در مشهد با شماره گیری ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

ارتباط با ما از طریق صفحه های مجازی دیگر

 

 

09152491040