ساختار و نحوه گزارش دهی عملیات مشکوک به تامین مالی تروریسم

ماده۱۴ – اشخاص مشمول ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی مکلفند با رعایت مقررات و با توجه به وسعت و گستردگی و حدود مسئولیت سازمانی خود واحدی را به عنوان مسئول مبارزه یا پولشویی وتامین مالی تروریسم به واحد اطلاعات مالی معرفی نمایند.
رئیس واحد بایداز مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود.واحد اطلاعات مالی میتواند در صورت لزوم،بر اساس اهمیت واحد،صلاحیت اعضای واحد مذکور را بررسی و اعلام نظر نمایند.

روسای واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم،مسئول نظارت بر اجرای تمام وظایف مبارزه باپولشویی و تامین مالی تروریسم را بر عهده دارند.
این امر باید شامل نمونه گیریو ارزیابی میزان تطبیق این عملکرد با ظوابط و مقررات موجود و نیز بررسی گزارش های موردی باشد.
روسای واحد مبارزه با پولشویی یا تامین مالی تروریسم،مسئولیت و وظیفه گزارش عملیات مشکوک را بر عهده دارند و این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی مقامات مربوط نیست.
واحد اطلاعات مالی نسبت به تایید صلاحیت تخصصی مسئولین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام می نماید.در خصوص صلاحیت عمومی و امنیتی آنان،مراجع ذیصلاح اقدام خواهند کرد.

ماده ۱۵- تمامی اشخاص مشمول مکلفند در صورت مشاهده عملیات مشکوک به تامین مالی تروریسم از طریق واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود،با قیر فوریت مراتب را به واحد اطلاعات مالی منعکس کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *