DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

دادخواست

دادخواست نفقه اولاد

خواهان : خانم ن.م
خوانده : آقای پ.ش
موضوع :مطالبه نفقه اولاد
ریاست محترم دادگاه خانواده
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب در تاریخ **** با خوانده محترم ازدواج نموده ام که ثمره این ازدواج یک فرزند دختر به نام *** می باشد که برابر سند رسمی شماره **** مورخ **** دفتر اسناد رسمی شماره *** حضانت طفل به عهده اینجانب می باشد و خوانده محترم موظف به پرداخت نفقه اولاد می باشد ولی متأسفانه مشارالیه از پرداخت نفقه تا کنون خودداری نموده و مراجعات وتقاضاهای مکرر نتیجه ای در برنداشته است .
لهذا با نظر به مطالب فوق تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت ماهیانه مبلغ ******** تومان بابت نفقه فرزند به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی مورد استدعاست .